02 808 91 60

NIEUWSBRIEF 22/03/18

Nieuwsbrief 22/03/18

Nieuwsflash…

De lente komt eraan..
Op vlak van fiscaliteit zal er de komende maanden veel op ons afkomen.

Er is een nieuwe uitbreiding wat de overuren in de horeca betreft vanaf 15/02/2018. Het is mogelijk in deze sector om vanaf 15/2 vrijwillig overuren te presteren bij de eigen werkgever, die in het bezit is van een geregistreerde kassa indien het aanbod uitgaat van de werkgever en op initiatief van de werknemer voor een totaal van 360 uren op jaarbasis volledig vrijgesteld van fiscale en sociale toeslag.
Indien geen geregistreerde kassa aanwezig, bedraagt het maximum aantal te presteren uren in dit systeem 100.

Het lang verwachte POZ komt er aan. (Pensioenovereenkomst zelfstandigen in eenmanszaak) Het KB is er reeds maar het is nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De bedoeling is dat het systeem uiteindelijk van start zou kunnen gaan vanaf 1/4/2018 POZ gaat mogelijk worden voor iedereen die eveneens kan toetreden tot het reeds langer bestaande VAPZ. ( starters in bijberoep gaan niet kunnen aansluiten de eerste 3 jaren van activiteit, nadien zal het afhangen van de orde van grootte van het nettoresultaat )
De belastingaftrek omtrent dit product gaat via een vaste coëfficient verlopen, namelijk 30% + gemeentebelastingen. Het voordeel gaat zijn dat indien men wenst , na het VAPZ dat wel grotere voordelen oplevert, een extra pensioenplan op te bouwen, wat niet altijd mogelijk is door de maximumplafonds die VAPZ hebben.
Indien men wenst toe te treden tot dit systeem gaat het wel enkel mogelijk zijn in functie van de inkomsten vanaf 2018.

Vanaf inkomstenjaar 2018 gaat het wellicht mogelijk zijn om bij adoptie een gedeelte van de gemaakte kosten via de aangifte personenbelasting te recupereren aan een tarief van 20%.

Vanaf dit jaar gaat het eveneens wellicht mogelijk zijn om een hoger bedrag aan het pensioensparen te besteden tot een maximum van 1.230,00 euro, maar de belastingvermindering zou dan wel dalen (op het volledig gestorte bedrag) naar 25%.

De goedkeuring van de hervorming van het Wetboek Vennootschapsrecht door de Kamer staat gepland voor de zomermaanden. Dit betekent dat de inwerkingtreding pas in het najaar wordt verwacht. Bestaande vennootschappen hebben uiterlijk tot 01/01/2024 om hun statuten te laten wijzigen.

Vanaf 01/01/2018 wijzigt ook de regelgeving mbt tot aan derden doorgerekende autokosten.
Deze doorgerekende autokosten zijn 100% aftrekbaar bij diegene die de kosten doorrekent, maar moeten worden beperkt bij eindgebruiker aan wie wordt doorgerekend.
Wij adviseren om op de factuur uitdrukkelijk en afzonderlijk vermelding van deze autokosten te maken, alsook van het type motor (benzine, diesel,..) en de C02-uitstoot.

Zoals in onze vorige nieuwsbrief uitgelegd hebben vennootschappen recht op het verlaagd tarief wanneer o.a de voorwaarde van het minimumbrutojaarloon van 45.000,00 euro wordt voldaan. Uitzonderingen hierop zijn de kleine vennootschappen gedurende de eerste 4 boekjaren vanaf hun
oprichting. Het moet echter wel gaan over “kersvers” opgerichte vennootschappen.
Zo zal een omvorming van een eenmanszaak naar een vennootschap of een overname van een vennootschap niet beschouwd worden als pas opgerichte vennootschap.
De eerste 4 boekjaren tellen vanaf de eerste inschrijving in KBO (eenmanszaak) of vanaf de
neerlegging oprichtingsakte van de voorgaande vennootschap.

Wij sluiten onze Nieuwsflash af met jullie een fijne Paasperiode te wensen!

Vanwege alle medewerkers van CFS Accountants.