02 808 91 60

Nieuwsbrief 01/04/19

Nieuwsbrief 01/04/19

Nieuwsflash…

De langverwachte lentedagen komen eraan.
Een ideale periode voor de tuinaannemers, tuinaanleggers,… onder ons om er weer in te vliegen.
De btw-wetgeving op vlak van het aanleggen van beplanting (werkuren aan 21% btw) en het geleverde plantgoed (ook aan 21% ipv aan de initieel aangekochte 6% btw ) wordt gewijzigd.
Vanaf 1 april 2019 mogen tuinaannemers, tuinaanleggers, tuinmannen,… hun facturen aan particuliere klanten uitsplitsen tegen 21% btw voor hun werkuren en 6% btw voor de levering van het plantgoed.  Wanneer de factuur niet wordt uitgesplitst, dan is het btw-tarief van 21% van toepassing op de globale factuur.
Bij het factureren aan een Belgisch btw-nummer blijft het principe van “btw verlegd” gelden.  De btw-plichtige klant moet dan zelf de opsplitsing maken.
Op 19 maart laatstleden keurde de Kamercommissie de afschaffing van de bijkomende aanslag van 5% op de minimumbezoldiging van 45.000,00 euro goed.  Bij de recente hervorming van de vennootschapsbelasting werd deze maatregel ingevoerd, namelijk een extra aanslag van 5% op het verschil tussen de minimumbezoldiging van 45.000,00 euro (opgetrokken van de “oude” 36.000,00 euro) op jaarbasis en het werkelijk opgenomen bedrag aan jaarbezoldiging.  Deze maatregel werd enorm bekritiseerd in Wallonië, waar de kmo’s gemiddeld kleiner zijn dan in Vlaanderen.
Dit voorstel tot afschaffing moet nog worden besproken in de plenaire zitting.  
Wij informeren jullie wanneer de definitieve goedkeuring van de afschaffing van deze bijkomende aanslag wordt gestemd.
Vanaf 1 januari 2020 heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend, een liquidatiereserve, een tantième en/of een winstpremie pas uitwerking als het bestuursorgaan naast de gekende netto-actieftest (of het bepalen van het maximaal uitkeerbaar eigen vermogen), ook nog een liquiditeitstest uitvoert.  Deze liquiditeitstest berekent of de vennootschap na de uitkering in staat zal blijven om haar schulden te voldoen in een periode van tenminste 12 maanden.  
Het is vanzelfsprekend dat CFS Accountants jullie zal bijstaan in de opmaak van deze netto-actieftest en liquiditeitstest.
De deadline voor de registratie in het UBO-register is uitgesteld t/m 30 september 2019.  Wij herinneren jullie eraan dat elke wijziging in de vennootschap (vb: adreswijziging, aandelenoverdracht,…) binnen de maand moet worden geregistreerd.

Wij sluiten onze Nieuwsflash af met jullie een fijne Paasperiode toe te wensen!

Vanwege alle medewerkers van CFS Accountants.