02 808 91 60

Nieuwsbrief 14/06/19

Nieuwsflash…

Sommige belastingplichtingen onder ons cliënteel ontvangen een voorstel tot vereenvoudigde aangifte personenbelasting.  Wij willen er de aandacht op vestigen dat ons kantoor maar tot en met 11 juli 2019 de tijd heeft om eventuele aanpassingen aan dit voorstel aan te brengen (en dus niet tot en met 24/10/2019 zoals voor tax on web aangiften).
Ga er zeker niet vanuit dat de Administratie dit voorstel correct heeft ingevuld.  Vaak moeten er nog aanpassingen worden aangebracht op vlak van vrijgestelde dividenden, giften, net aangegane hypothecaire leningen in dat aanslagjaar,…
Vanaf 1 mei 2019 trad het nieuwe Vennootschapsrecht in voege.  De na deze datum opgerichte vennootschappen moeten de nieuwe benamingen en afkortingen gebruiken zoals de regels van het nieuwe Wetboek voorschrijven.  
Zo wordt de vennootschapsvorm bvba vervangen door bv (besloten vennootschap) en wordt een cvba een cv.
Bestaande vennootschappen moeten pas vanaf 1 januari 2020 hun benaming en afkorting aanpassen op documenten, zoals hun facturen, contracten,…  
Verder hebben bestaande vennootschappen tot uiterlijk 01/01/2024 de tijd om hun statuten te laten wijzigen bij de notaris.
In april 2019 werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat het tarief op de aankoop van fietsen (ook elektrische fietsen) verlaagt van 21% naar 6%.  Deze btw-verlaging zal ten vroegste van kracht worden in 2020 en zal naar alle waarschijnlijkheid door Europa worden geweigerd.  Wij volgen dit onderwerp verder op en houden jullie hierover verder nog op de hoogte.
Sinds 1 januari 2019 kunnen vennootschappen genieten van een vrijstelling “sociaal passief” voor alle werknemers die binnen het eenheidsstatuut een anciënniteit van tenminste 5 jaar opgebouwd hebben. De vrijstelling wordt berekend op 3 weken bezoldiging per begonnen dienstjaar en per werknemer.  Verder wordt de bezoldiging, die als berekeningsbasis wordt genomen, geplafonneerd tot een bedrag van 2.600,00 euro.  
Deze vrijstelling kan slechts genoten worden als er een positief belastbaar resultaat wordt gerealiseerd.  Deze vrijstelling speelt zich enkel af op fiscaal vlak en is dus niet zichtbaar op de balansrekeningen.  Wanneer een werknemer het bedrijf verlaat, moet de eerder vrijgestelde winst opnieuw in het belastbaar resultaat worden toegevoegd. Indien het vertrek van de werknemer kadert in een ontslagverhaal, zal de verhoging van het belastbaar resultaat worden gecompenseerd door de kosten die met dit ontslag gepaard gaan. (vb : verbrekingsvergoeding, …)

Wij kijken uit naar de komende zomerse maanden en wensen de vakantiegangers onder ons een deugddoende verlofperiode toe!
Vanwege alle medewerkers van CFS Accountants.