02 808 91 60

Privacy beleid leveranciers, prospecten en andere professionele contacten CFS Accountants

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24/05/2018 en is van toepassing op de organisaties CFS Leuven (KBO-nr.: 0649.731.044), CFS Brussels (KBO-nr.: 0649.749.055) en CFS Hageland (KBO-nr. 0649.729.358), hierna samen “CFS Accountants”.

 

In het kader van de arbeidsovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst tussen partijen, verwerkt de CFS Accountants bepaalde persoonsgegevens van derden zoals persoonsgegevens van (contactpersonen bij) klanten, leveranciers, werknemers, …. CFS Accountants verzamelt en gebruikt een aantal persoonsgegevens die betrekking hebben op uw hoedanigheid van werknemer of aangestelde van het kantoor.

 

CFS Accountants acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons uiteraard aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

 

In deze privacyverklaring legt CFS Accountants uit welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welke doeleinden dit gebeurt. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

De verwerkingsverantwoordelijke in bovenvermelde context is CFS Accountants die voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens kan worden gecontacteerd op Tiensesteenweg 330 te 3000 Leuven, Tel: 016/98.02.72. De persoon verantwoordelijk binnen CFS Accountants voor de gegevensbescherming is Peter Hendrickx en is bereikbaar via het e-mailadres : privacy@cfsaccountants.be.

 

CFS Accountants verzamelt de volgende persoonsgegevens m.b.t. haar professionele contacten en/of de werknemers en aangestelden van deze professionele contacten :

 

  • Naam en voornaam
  • Functie en werkgever/opdrachtgever
  • Lidmaatschap van een professionele organisatie
  • (Professioneel) adres
  • (Professioneel) e-mailadres
  • (Professioneel) telefoonnummer en/of mobiel nummer

 

Indien CFS Accountants deze persoonsgegevens niet rechtsreeks van u verkregen heeft, heeft zij deze bekomen via of van het bedrijf, de organisatie of de overheid m.b.t. welke wij u contacteren of via een bedrijf of organisatie waarmee CFS Accountants professionele contacten onderhoudt. De exacte bron zal u desgevallend op eenvoudig verzoek worden meegedeeld.

 

De gegevens worden verzameld omdat CFS Accountants een commerciële of professionele relatie heeft met de werkgever van de betrokkene of de betrokkene lid is van een organisatie of overheid met wie CFS Accountants professionele contacten onderhoudt. CFS Accountants heeft deze gegevens nodig voor haar contacten met deze bedrijven, organisaties en overheden. Daarnaast kan CFS Accountants deze gegevens mogelijks ook gebruiken voor het informeren van het bedrijf, de organisatie, de betrokkene of deze overheid m.b.t. CFS Accountants en haar activiteiten.

 

De verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst in geval er tussen partijen een overeenkomst bestaat en desgevallend het rechtmatig belang van CFS Accountants gelet op de wederzijdse professionele context.

 

De verzamelde persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met dienstverleners die CFS Accountants gebruikt m.o.o. het bereiken van de bovenvermelde doeleinden. Daarnaast houdt CFS Accountants zich ook het recht voor om de verzamelde persoonsgegevens te delen met klanten, leveranciers en (professionele) organisaties met wie zij samenwerkt. 

 

De verzamelde persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang de betrokkene actief is een sector, organisatie, overheid of bedrijf dat voor CFS Accountants interessant kan zijn met een maximum van 5 jaar na het laatste professionele contact.

 

De betrokkene heeft uiteraard het recht tot toegang, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben evenals, in de gevallen waarin dit wettelijk mogelijk is, het recht om zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens in te trekken.

 

Bij discussie of twijfel over de correctheid van de verwerking van de persoonsgegevens door CFS Accountants, kan men steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (met kantoor te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; tel : +32 (0)2 274 48 00; fax : +32 (0)2 274 48 35; e-mail : contact@apd-gba.be).

 

CFS Accountants bevestigt dat zij de door haar verzamelde persoonsgegevens van de betrokkenen niet zal gebruiken voor geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profiling (profilering) en dat zij alleen persoonsgegevens zal overdragen naar derde landen met een passend beschermingsniveau.